Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

 • Betaling: het geven van geld aan de Ontvangende Partij;
 • Dienstverlening: diensten die onder meer bestaan uit: huisbezoeken, bellen, SMS-en, mailen, of andere communicatievormen;
 • Donatie: het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij;
 • Ontvangende Partij: Achtzaam;
 • Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;
 • Gevende Partij: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvangende Partij;
 • Achtzaam: stichting Achtzaam Werkt, kantoor houdende aan de Kerklaan 6, 2223 AN in Katwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 63068311, met als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 855078376 en stichting Achtzaam Geeft, kantoor houdende aan de Kerklaan 6, 2223 AN in Katwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 63715945, met als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 855368299;
 • Partners: samenwerkende organisaties, die hetzelfde doel nastreven als Achtzaam;
 • Sponsors: winkeliers, bedrijven en particulieren, die Achtzaam steunen door middel van gelden, kortingen en/of beschikbaar stellen van achtzaamheidjes;
 • Achtzaamheidjes: leuke attenties voor onze leden als vorm van tussentijdse aandacht;
 1. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de Ontvangende partij;
 2. Door middel van het geven van middelen aan Ontvangende Partij, accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze Voorwaarden;
  • De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.
 1. RECHTEN EN PLICHTEN ONTVANGENDE PARTIJ
 • Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij die de waarde van het gedoneerde bedrag zal besteden aan het mogelijk maken van de dienstverlening en het beschikbaar stellen van Achtzaamheidjes;
 • De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website en Betaling of Donatie;
 • De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement en zal via haar website verkregen gegevens niet doorspelen aan derden.
 1. RECHTEN EN PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

4.1    Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

4.2    Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;

4.3    Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op het Donatieformulier;

4.4    Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij die beschreven staat in de footer van achtzaam.nl

 1. BETALING

5.1    Ontvangende Partij hanteert diverse mogelijkheden tot Betaling, te weten: eenmalige of periodieke machtiging en Ideal. Daarnaast is het mogelijk dat de Gevende Partij via zijn/ haar eigen internetbankieren toepassing een bedrag overmaakt of een periodieke Betaling instelt. Het rekeningnummer is IBAN NL43RABO0305370413 tnv Stichting Achtzaam Geeft in Katwijk;

5.2    Betaling(en) geschieden via payment provider Mollie;

5.3    Kosten per Betaling: 0,45ct per geslaagde transactie.

De kosten van een donatie via een Ideal betaling die wij doorbelast krijgen via Mollie tellen wij bij je donatie op. Bij het verlenen van een machtiging tellen wij de kosten van het betalingsverkeer niet bij het doneerbedrag op.

Als u niet wilt dat de transactiekosten van uw gedoneerde bedrag worden betaald en het dus volledig ten goede komt van stichting Achtzaam, verzoeken we u vriendelijk om 0,45 cent bij uw donatie op te tellen.

 1. BENADERING

6.1    Achtzaam kan een donateur, die via de website, sms of andere kanalen aan Achtzaam een bedrag heeft geschonken, telefonisch of per e-mail benaderen;

6.2    Achtzaam kan mensen die, via telefonisch contact, via de website of via SMS, hun telefoonnummer en/of e-mailadres hebben gegeven, telefonisch of per e-mail benaderen;

6.3    Het doel van het telefonische contact of de e-mail is om een donateur te bedanken voor een bijdrage, een terugkoppeling te geven over resultaten van donatie of andere mogelijkheden te bespreken waarin iemand kan bijdragen aan de missie Achtzaam. Na een telefoongesprek wordt de klant gewezen op het Bel-me-niet-register en het recht van verzet;

6.4    De digitale nieuwsbrief bevat een mogelijkheid voor de ontvanger om zich uit te schrijven, waarbij de ontvanger wordt geblokkeerd voor toekomstige e-mail correspondentie.

 1. SLOTBEPALINGEN

7.1    Bent u ontevreden over de dienstverlening van Achtzaam of heeft u anderzijds een op- of aanmerking? Wij behandelen uw klachten en suggesties uiterlijk binnen tien werkdagen. Mail de klacht aan info@achtzaam.nl of gebruik hiervoor het contactformulier op de website, te vinden onder het kopje ‘contact’. Bellen met ons servicenummer is uiteraard ook een mogelijkheid;

7.2    Achtzaam is niet aansprakelijk voor enige schade direct en/of indirect die voortvloeit uit het wijzigen of beëindigen van campagnes van Achtzaam en/of haar partners;

7.3    Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing;

7.4    Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Den Haag.

Katwijk, september 2015.

+100%-