Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Achtzaam Geeft

Download hier als pdf

1. Introductie

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Achtzaam. Dit document is opgesteld door het gehele bestuur en zal de basisbeginselen van de Stichting en haar doelstellingen aan u presenteren. Het zal gelden als een richtlijn en als controle middel voor de werkzaamheden van Stichting Achtzaam.

ANBI

Stichting Achtzaam beschikt over een ANBI status. Dit betekent dat de Stichting een Algemeen Nut Beoogende Instelling is, dat wil zeggen dat ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hierbij hoort ze een aantal dingen te publiceren, waaronder de hoofdlijnen van een beleidsplan die wij onderstaand zullen benoemen.

Stichting Achtzaam is in januari 2015 te Katwijk opgericht als initiatief van Fleur van den Horn en Mirjam Paap. Zij wilden zich graag voor een periode van 2 jaar onbaatzuchtig inzetten voor eenzame ouderen. Met deze stichting beogen zij een achtzame samenleving te creëren en aandacht te bieden aan hen die dit hard nodig hebben, opdat zij zich (weer) gezien en gehoord voelen.

Huidige situatie

Bijna veertig procent van de bevolking van 19 jaar en ouder geeft aan eenzaam te zijn. Ruim acht procent is ernstig of zeer ernstig eenzaam. Dit aantal neemt naar mate men ouder wordt alleen maar toe, want onder de 85-plussers is dit aantal gestegen naar 59% eenzaam en 14% extreem eenzaam.

Gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars voelen zich vaker eenzaam dan getrouwde mensen of ongehuwden. Bijna 60% van de gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars voelt zich eenzaam. Ernstige eenzaamheid komt vaker voor bij gescheiden mensen (20%) dan bij weduwen of weduwnaars (16%). (bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid)

Achtzaam wil hier iets aan doen, door eenzame mensen weer te verbinden met elkaar en met de wereld om hen heen én het taboe doorbreken rond eenzaamheid. In eerste instantie richtte Achtzaam zich met een dienstverlening op senioren. Echter gedurende de pilot die liep tot juli 2015, is gebleken dat ook andere leeftijdsgroepen behoefte hebben aan aandacht.

De naam

ACHTZAAM is meer dan alleen de naam van de stichting, het is een houding, een manier van leven, waar je bewust voor kunt kiezen. Achtzaam is een oud Hollands woord, dat het verdient om weer in de Dikke van Dale vermeld te worden. Het is tenslotte frapant, dat alleen de negatieve variant ‘onachtzaam’ nog bij de mensen bekend is. Achtzaam betekent oprecht zorgvuldige aandacht hebben voor de ander. Dàt opmerken wat is, in het hier en nu zijn. Oftewel: Achtzaam is de KRACHT van aandacht! 

Onze waarden

 • Menselijk

Ons empatisch vermogen zorgt ervoor, dat persoonlijke aandacht onze belangrijkste waarde is en dat wij verdraagzaam zijn in de ruimste zin van het woord.

 • Bezielend

  We ondernemen vanuit het hart met veel passie om doelgericht te werk te gaan om uiteindelijk alle betrokkenen te kunnen inspireren.

 • Ondernemend

  Passievol en integer zorgt Achtzaam ervoor om op een creatieve manier sociaal maatschappelijk te ondernemen.

Verbindend
Omdat wij graag delen en sociaal betrokken zijn, komen wij door middel van samenwerking op oneindige synergie. Dat is de verbindende factor van Achtzaam.

2. Het doel van de Stichting

2.1 Missie/doel

Missie

Achtzaam heeft als doel eenzaamheid proactief en preventief aanpakken, om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kwetsbare personen. Een waarde-creatie waarin iedereen kan participeren. 

Stichting Achtzaam heeft ten doel:

 1. een achtzame samenleving te bevorderen
 2. de zelfredzaamheid van kwetsbare personen, met name ouderen, te bevorderen;
 3. zich te ontwikkelen tot kennis- en ervaringscentrum voor eenzaamheid in het algemeen en onder ouderen in het bijzonder; specifiek in het segment: aandacht bij eenzaamheid
 4. een co-creatie te vormen met partijen die hetzelfde doel nastreven, om gezamenlijk een waarde creatie te creëren, waardoor er grotere impact mogelijk is;
 5. het landelijk bewustzijn rond het thema eenzaamheid te vergroten.

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2 Doelgroep

Doelgroep

In eerste instantie richt Achtzaam zich op eenzame personen, opdat zij hun eenzaamheid niet langer als taboe beschouwen en samen dit onderwerp bespreekbaar maken. In de tweede plaats richt Achtzaam zich tot alle inwoners van Nederland om het bewustzijn en het belang van achtzaamheid te vergroten, oftewel het schenken van oprechte aandacht naar anderen, om daarmee eenzaamheid aan te pakken.

2.3 Geen winstoogmerk

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur ontvangt voor de inzet geen bezoldiging. Alle inkomsten in vorm van o.a. donaties en sponsering worden aangewend om het doel van de Stichting te realiseren.

3. Werkzaamheden van de Stichting

3.1 Strategie en realisatie van het doel

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 1. verkennend onderzoek te doen in de praktijk om de cirkel van eenzaamheid te doorbreken en om informatie te verzamelen voor alle stakeholders. Om samen met de stakeholders een effectieve sociale interventie te ontwikkelen.
 2. een platform te bieden waarin iedereen kan participeren
 3. fondsenwerving, campagnes en acties die leiden tot sponsoring en donaties;
 4. het beheren van schenkingen, donaties, nalatenschappen;
 5. het organiseren van evenementen met sponsormogelijkheden;
 6. het schenken van aandacht aan en het luisteren naar kwetsbare personen in het algemeen en ouderen in het bijzonder;
 7. het steunen van initiatieven die bijdragen aan het aanpakken van eenzaamheid;
 8. Landelijke naamsbekendheid op te bouwen 

3.2 Projecten

De stichting kent een aantal vaste activiteiten, te weten:

 • Jaarlijks wordt ‘de week voor achtzaamheid’ georganiseerd, om o.a. het thema eenzaamheid bespreekbaar te maken en om kinderen op scholen te informeren hoe belangrijk het is om persoonlijke aandacht aan anderen te schenken.

  Hen wordt gevraagd om een achtzaamheidje voor een ander te maken, die tijdens de grote vakantie alleen blijft, opdat die persoon weet dat er aan hem/haar is gedacht.

  Daarnaast worden er achtzaamheidjes bij bewoners van woonzorgcentra bezorgd, die door sponsors worden gedoneerd, om ook hen even een extra moment van aandacht te schenken.

 • Gedurende het gehele jaar zal de problematiek rond het thema eenzaamheid en alles wat daarmee verband houdt bespreekbaar worden gemaakt, o.a. via social media.

4. Organisatiestructuur

Hieronder volgt een overzicht van de bestuursleden en hun bestuurlijke taken. Stichting Achtzaam staat sinds april 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI- status; een status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

4.1 Bestuurlijk niveau

De volgende bestuurders vormen het dagelijks bestuur van Stichting Achtzaam:

Mirjam Paap                : Voorzitter

Antony van Hoeven   : Penningmeester

Fleur van den Horn     : Secretaris

De voorzitter:

 1. Heeft algemene leiding van de stichting;
 2. Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
 3. Overlegt met officiële instanties;
 4. Geeft leiding aan het bestuur;
 5. Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
 6. Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
 7. Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
 8. Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
 9. Stelt samen met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;
 10. Coördineert en stuurt activiteiten;
 11. Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt. 

De penningmeester:

 1. Voert de financiële administratie;
 2. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging;
 3. Stelt financiële overzichten op;
 4. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
 5. Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen;
 6. Begroot inkomsten en uitgaven en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;;
 7. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;

De secretaris:

 1. Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:
  • De datum en plaats van de vergadering;
  • De aanwezige en afwezige bestuursleden;
  • De verleende volmachten;
  • De genomen besluiten.
 2. Maakt een samenvatting van de vergaderverslagen voor de externe communicatie (pers, website e.d.);
 3. Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
 4. Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
 5. Archiveert alle relevante documenten en zorgt ervoor dat de informatie voor het bestuur beschikbaar is.

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Aan bestuurders wordt geen bezoldiging toegekend.

4.2 Uitvoerend niveau

Fleur van den Horn:                online marketing, sponsoring

Mirjam Paap:                           woordvoering, juridisch, office

Nikolai Baas:                           HR en financiële administratie

Marike Postma:                        trainer / coach

Sabine de Jong:                     evenementen

Eveline Reversma:                 blogging

Miranda Gommans:                 blogging

Gerlof Portena:                        accounting en advies

Allen werken vanuit een altruïstisch oogpunt. In 2015 en 2016 hebben beide oprichters zich fulltime ingezet voor de stichting. Vanaf 2017 zal gezocht worden naar iemand (of meerdere personen) die de dagelijkse leidinggevende en uitvoerende taken overneemt (overnemen).

5. Financiering en schenkingsbudget

5.1 Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de organisatie

Stichting Achtzaam biedt een maatjes-project en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, waaronder de ‘Week voor Achtzaamheid’ en een Achtzaam evenement. De financiering van onze activiteiten komen tot stand door middel van fondsen, sponsorgelden, donaties en mogelijk subsidies.

Achtzaam heeft een open sponsorbeleid. In ruil voor sponsoring bieden wij o.a. reclame en communicatie uitingen.

5.2 Bestedingsbeleid

Bestuurders van de stichting Achtzaam ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegelden. Algemene bestuurskosten zullen tot een redelijkerwijs aanvaardbare hoogte worden vergoed. Echter dit zal niet het functioneren van het bestuur mogen belemmeren. Er is geen sprake van wervings- , administratie- en beheerskosten.

Om risicovolle investeringen tegen te gaan, mogen bestuursleden uitgaven boven de 1000 euro niet zonder overleg met de penningmeester doen. De penningmeester zal grote investeringen (groter dan 1000 euro) overleggen met de overige bestuursleden. Om zo transparantie te waarborgen.

5.3 Verwacht jaarlijks budget

Per jaar zal een begroting worden opgesteld en projectplannen en subsidieverzoeken worden ingediend. Om het jaarlijkse budget voor het realiseren van de doelstelling zo groot mogelijk te maken, streeft de Stichting ernaar om de kosten van de activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

5.4 Kostenstructuur van de instelling

Zoals eerder vermeld streeft de stichting ernaar om de activiteiten met minimale kosten te organiseren, dit proberen wij te bewerkstelligen door o.a. sponsoring in natura. Wij verwachten dat de omvang van organisatie de komende jaren zal groeien en daarmee de vaste lasten ook zullen toenemen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Geld dat overblijft na het bekostigen van de vaste lasten zal worden geïnvesteerd in de toekomst van de stichting.

6. Vermogensbeheer

6.1 Beleid vermogensbeheer

Stichting Achtzaam is rekeninghouder bij de Rabobank, zo beschikken bestuurders en beleidsbepalers niet persoonlijk over het vermogen van de stichting. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid.

6.2 Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw

Stichting Achtzaam voldoet aan de ANBI voorwaarden ten aanzien van het eigen vermogen, dit betekent dat de stichting niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Tenminste 90% van de inkomsten van de stichting is bedoeld voor het realiseren van de doelstelling. We streven ernaar 10% van de inkomsten als eigen vermogen op te bouwen. Hiermee willen wij de vaste lasten bekostigen zodat de continuïteit van de stichting gewaarborgd blijft.

7. Bijlagen

7.1 Statuten
7.2 Jaarrekening
7.3 Uittreksel Kamer van Koophandel

+100%-